Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy voorop
Uw privacy is voor Hoefsmederij W. M. Otten. van groot belang. Wij respecteren de privacy van alle websitebezoekers, en betrokkenen voor wie, wij in welke vorm dan ook, gegevens verwerken. De persoonsgegevens die u op deze website achterlaat of welke wij op iedere andere wijze verkrijgen worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen, zich registreren of welke wij van een verwerkingsverantwoordelijke krijgen op grond van de contractuele afspraken die wij met hem maken. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Doeleinden
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerken wij persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u contact heeft met ons. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert.
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij in voorkomend geval uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en markt onderzoek

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien u via de website informatie opvraagt of zich registreert, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw registratie ontvangt u via e-mail. Geeft u bij uw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvangt u daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de mail. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Delen van persoonsgegevens
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven niettemin verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van betrokkenen
U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten corrigeren van fouten in deze persoonsgegevens;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • het intrekken van een door u gegeven toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft, met een legitimatiebewijs, wie u bent, zodat wij zeker weet dat wij geen gegevens van een ander dan u aanpassen of verwijderen. Het is uiteraard niet toegestaan om persoonsgegevens die wij van andere personen verwerken in te zien.

Vacatures en solliciteren
Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Uw gegevens, zoals uw cv en motivatiebrief, worden enkel en alleen bewaard om uw geschiktheid te beoordelen voor een bestaande of toekomstige functie. Uiteraard worden alleen die gegevens verwerkt die voor de sollicitatie relevant zijn.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien uw sollicitatie wordt afgewezen, zullen uw gegevens binnen vier weken na afronding van de procedure worden vernietigd. Mogelijk vragen wij u om uw gegevens langer te bewaren omdat zich eventueel in de toekomst een passende functie beschikbaar komt. In dat geval vragen wij eerst uw toestemming en bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar.

Cookies
Wij maken op de website momenteel geen gebruik van technische en/of functionele cookies. Ook maken wij geen gebruik van Google Analytics. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan stellen wij u hiervan middels een aangepaste versie van deze verklaring op de hoogte. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de technische werking van een website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan men hiermee een website optimaliseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

IP-adres en domeinnaam
Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en de eventueel gebruikte domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van ons. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Deel uw mening met ons
Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres: willem@hoefsmederijwmotten.nl

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u, hoe u een klacht in moet dienen. Hoefsmederij W. M. Otten kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.